Sử đổi, chỉnh sử thông tin khai tờ khai hộ chiếu Online

Sử đổi, chỉnh sử thông tin khai tờ khai hộ chiếu Online Khi khai online hộ chiếu, có 1 số trường hợp bạn điền sai thông tin có thể chỉnh sửa, sửa đổi tại đây: https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/faces/adf.task-flow?_id=task-flow-edit&_document=/WEB-INF/task-flow-edit.xml Truy cập trang Web trên để điền thông tin đăng nhập vô sửa thông […] Xem thêm